سرویس ارسال ایمیل گروهی

از طریق این سرویس کاربر می تواند ایمیل خود را به سیستم معرفی و اقدام به ارسال ایمیل به صورت گروهی نماید . ایمیل معرفی شده از سمت شما می تواند از هر mail server  معتبر و فعال باشد . برای ارسال ایمیل به صورت گروهی در ابتدا گروهی ایجاد و ایمیل مخاطبین را وارد نمایید . سپس اقدام به ارسال ایمیل نمایید . ارسال ایمیل میتواند به کل ایمیل های داخل گروه ویا بخشی از آن باشد . در ضمن امکان مشاهده لیست ایمیل های ارسالی و گرفتن گزارش از آن نیز امکان پذیر می باشد .

doxycycline for acne nausea doxycycline dosage for neurosyphilis buy doxycycline online
amoxil buy order amoxil amoxil for sale
buy amoxicillin for fish
prescription from indian pharmacy. buy Hydroxyzine
Purchase Atarax, Where To Buy Atarax, Atarax Price, Atarax Cost, Hydroxyzine Mg, Hydroxyzine 25, Order Hydroxyzine Online.
dapoxetine drug test
dapoxetine uk price dapoxetine canadian pharmacy dapoxetine reviews