کاربرد نرم افزار ارسال پیامک ویژه مدارس

کاربردهای سیستم پیامکی شرکت پویا پیام در مدارس :

 • آگاه نمودن دانش آموزان از زمان امتحانات ؛
 • امکان ارسال پیام جهت هماهنگی بین ساعات آموزشی برای آگاهی والدین از وضعیت آموزش دانش آموزان ؛
 • سازماندهی و گروهبندی دانش آموزان از طریق سامانه ارسال ودریافت ؛
 • برگزاری نظر سنجی جهت پیشبرد اهداف مدارس و آموزشگاهها ؛
 • اطلاع رسانی جهت برگزاری اردوهای مختلف ؛
 • امکان دریافت پیشنهاد و انتقادات والدین دانش آموزان ؛
 • اطلاع رسانی جهت تغییر در برنامه کلاسها ؛
 • اطلاع رسانی جهت دوره های جدید آموزشی ؛
 • ایجاد ارتباط در طرفه بین والدین و آموزشگاه ؛
 • شناسایی و بررسی نیازها و امکانات مدره از طریق ارسال و دریافت پیام از طرف والدین ؛
 • امکان ارسال و دریافت پیام جهت ارائه مشاوره و راهنمایی برای والدین و دانش آموزان ؛
 • اطلاع رسانی جهت برگزاری جلسات ؛
 • اطلاع رسانی والدین از وضعیت دانش آموزان از طریق پیامک.

doxycycline hyclate shelf life doxycycline numbness doxycycline without prescription
amoxicillin generic and brand name Amoxicillin without prescription amoxicillin online
buy amoxicillin online ireland
hydroxyzine 25mg, buy hydroxyzine, hydroxyzine online. atarax reviews
ATARAX (Anxiolytique et antiallergique) : fiche medicament du Vidal de la famille precisant la composition, la posologie, les interactions possibles, les effets …
dapoxetine effect time
dapoxetine 60 mg online dapoxetine vs tramadol buy dapoxetine